AÇILAN MENU
Günün Sözü
www.bozokyildizi.org
  Ya Ali, cenazemi sen yıkayacaksın. Borcumu sen ödeyeceksin, zimmetimi sen ifa edeceksin…

Hz. Muhammed (S.A.V)
Bizden Haberler
Bize Yazın
Sohbet
E-Posta
Ziyaretçi Defteri
Posta Merkezi
Gerekli Linkler
Yozgat Valiliği
Yozgat Belediyesi
Yozgateml.com
Vergi No
Aracınızın Vergi Borcu
T.C Kimlik No
Dost Siteler
Radyo15-- [ Canlı Dinle ]
Serhaber.Com--Haberde Son Durak
Menzil.net--Sultanlar Diyarı
Semerkand--Aylık Dergi
Mostar--Hayata Açılan Pencere
Semerkand Aile--Aylık Dergi
Nasihatler.net--Menzil ve Tasavvuf
Institut Buhara--Berlinde Okul
Yozgat Mostar Yurdu--Yozgatta Yurt
Ziyaretçi Sayısı
» Aktif Ziyaretçi 1
» Bugün Gelen 140
» Toplam Ziyaretçi 186997
» Bu sitemizi ziyaretiniz
» Detaylı İstatistik
Banka Hesap Numaramız
  Yozgat Akbank Şubesi 0039941-0
  Haber Detayı
BUGÜN MEVLYD KANDYLY
MEVLYD KANDYLY
Sevgili Peygamberimiz (sas) 'in dünyaya te?rif ettikleri [20 Nisan 571, Pazartesi] Rabiülevvel ayynyn 12. gecesidir ki buna Mevlid-i Nebi [Kutlu Do?um] denir. Kâinat ve be?eriyetin yüzyyllardyr yolunu gözledi?i o Peygamberler Peygamberi'nin do?um günüdür bugün. Hz. Ybrahim'in duasy91, Hz. Ysâ'nyn müjdesi ve dedesi Abdülmuttalip92 ve annesi Âmine'nin rüyasydyr.93 Fil vak'asy onu haber verdi. Do?du?u gece irhasât denilen bir takym ola?anüstü hâdiseler cereyan etti. Dünyanyn do?usunu ve batysyny aydynlatan bir nur görüldü. Sâve Gölünün sulary bir anda çekiliverdi. Ate?e tapanlaryn bin yyldyr aralyksyz yanmakta olan ate?leri hiç sebepsiz sönüverdi. Asyrlardyr kupkuru olan Semâve Vadisi, seller altynda kaldy. Gökyüzünden onlarca yyldyz kaydy. Kisrâ'nyn saraylaryndan ondört burc kendili?inden yykyldy. Kâbe'deki putlaryn pek ço?u ba? a?a?y devrildi. ?eytân, ölesiye çy?lyk kopardy.94 Daha ne gizemli olaylar iç içe ve pe? pe?e ya?andy.95 Nasyl ya?anmasyndy ki Kâinatyn Efendisi, Ynsanly?yn Yftihar Tablosu Hz. Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa (sas) dünyaya te?rif ediyorlardy. Bütün varlyk O'nu ayakta kar?ylamy?ty.

Do?um âny öncesi hane-i saadetleri nurla doldu, yyldyzlar evin üzerine salkym salkym dökülecekmi? gibi akty.96 Seher vaktiydi. Bir ara Âmine validemizin kula?yna müthi? bir ses geldi. Korkudan eriyecek gibi oldu. Bir de ne görsün? Bembeyaz bir ku? peydahlandy ve yanyna geldi; sonra da kanatlaryyla Âmine'nin syrtyny syvazlady. Ne korku kaldy, ne kaygy. Yine do?um öncesi ba?ka bir nur gözüktü. Âmine'ye bu nur ile ?am'yn saray ve kö?kleri gösterildi. Kendisine ak bir kâse içinde ?erbet sunuldu. Yçer içmez de muhte?em bir nur bulutu kendisini sardy. Tam o esnada mukaddes do?um gerçekle?ti.97 O syra ebesi ?ifa Hatun gizemli bir ses duydu: "Allah'yn rahmeti, Onun üzerine olsun!" diye. Hattâ Rum diyarynyn bazy saraylary bile görünmü?tü kendisine. Ma?ryk ile ma?rib arasy nurlara bo?ulmu?tu.98 Annesinin anlatty?yna göre: "Do?uda, batyda ve Kâbe'nin üzerinde bir bayrak gördüm. Do?um tamamlanmy?ty. Yavruma baktym, secdedeydi. Parma?yny da gö?e kaldyrmy?ty. Hemen bir ak bulut inip onu kaplady. ?öyle bir ses i?ittim: '

Do?ulary ve batylary dola?tyryn, deryalary gezdirin. Tâ ki mahlukât Muhammed'i ismiyle, syfatyyla, sûretiyle tanysynlar!' Biraz sonra da bulut gözden kaybolup gitti."

Hz. Âdem'den ba?layarak devirlerden devirlere, aileden aileye intikal ede ede gelen o Biricik Nur,99 artyk vücud sahnesinde varlyk bulmu?tu. Efendimiz'in "Allah'yn ilk yaratty?y ?ey, benim nûrumdur."100 dedi?i kendi Nur'u, beden giymi?, görünür hâle gelmi?ti. Her çocuk do?unca yere dü?erken, o ise ellerini yere dayamy?, önce secde edip sonra da ba?yny ve parma?yny semaya kaldyrmy?ty.101 Do?du?unda sünnetli ve göbek ba?y kesilmi? vaziyetteydi.102 Syrtynda, iki kürek kemi?i arasynda, tam kalbinin hizasynda peygamberlik mührü "Hâtem-i Nübüvvet" vardy.103 Dedesi Abdülmuttalip adyny Muhammed104 koymu?tu. Övülen demekti. Zira onu Allah övmü?tü; melekler, insanlar ve cinler de övecekti. Sonra o Nur topunu alarak Kâbe'ye götürdü ve Allah'a duada bulundu: "Bana bu temiz çocu?u ihsan eden Allah'a hamdolsun!" dedi.105 Nasyl ki insanlara ve cinlere sonsuz mutlulu?un yollaryny gösterecek Nebi dünyaya te?rif edince bütün varlyk aya?a kalkmy?ty. Te?rifinden asyrlar sonra da "Do?du ol saatte ol Sultân-y Dîl / Nûra gark oldu semâvât ü zemîn" -S.Çelebi- deyince mevlidhânlar, benzeri bir heyecanla Mü'minler "Ho? geldin ey Kutlu Nebi!" mânâsyna aya?a kalkmaya devam ediyorlar. Bir edep anlayy? ve göstergesi olan bu hürmet ve tazimlerini, O'na arz etmeye çaly?yyorlar.106

Efendimiz'in terakki çizgisinin müntehasy Mi'râc, ba?langycy da Mevliddir.107 Bu kutlu gecede S. Çelebi'nin Mevlid-i Nebi'si gibi, Peygamber a?kyny körükleyen na't-y ?erifler, mevlidler okunmaly.108 Hafyzlar, Kur'ân'dan Peygamberimiz'in adynyn geçti?i a?irleri seslendirmeliler. Hem yetim, hem öksüz yeti?en o Nebi'nin do?um günü vesilesiyle öncelikle yetimler ve öksüzler sevindirilmeli, yoksullara ziyafetler verilmeli. Kutlu do?um hakkynda yazylmy? kitaplar ve makaleler bir kere daha topluca okunmaly. O'nu anlatan sohbetler dinlenmeli. Bol bol salât ü selâmlar getirilmeli. Gözümüzün Nuru, Gönlümüzün Sürûru Efendimiz Hazretleri'nin do?um günü münasebetiyle bizlere dü?en vazifelerin ön önemlisi ise, herhalde O'nu her yönüyle daha iyi anlamaya ve O'nun, insanly?a tebli? etti?i esaslary kavramaya çaly?mak olmalydyr.109 Fakat kutlu do?umu, ayny zamanda kendi do?umu olan Yslâm dünyasy, o Nevrûz-u Sultânî'yi lâyyk-y vechiyle tes'îd edememektedir. Hz. Ysa'nyn do?umun bütün dünyada noel, paskalya ve daha ba?ka yortu ve karnavallarla kutlanylmasy ölçüsünde, bu Kutlu Do?um'un en azyndan ümmet içinde olsun O'na ve O'nun mesajyna yara?yr biçimde tes'îd edilmesi, bir vefa borcu olmanyn ötesinde Yslâm'yn ruhundaki Hz. Muhammed'e muhabbet ve hürmet emrinin bir gere?i olsa gerektir..

[ Ana Sayfa ][
Yönetici Girişi ]
Anasayfa | Yozgat | Faaliyetler | Kurumsal | Dökümanlar | Gurur Tablosu | İletişim