AÇILAN MENU
Günün Sözü
www.bozokyildizi.org
  Alim ölse de yaşar, cahil ise yaşarken de ölüdür.

Hz.Ali
Bizden Haberler
Bize Yazın
Sohbet
E-Posta
Ziyaretçi Defteri
Posta Merkezi
Gerekli Linkler
Yozgat Valiliği
Yozgat Belediyesi
Yozgateml.com
Vergi No
Aracınızın Vergi Borcu
T.C Kimlik No
Dost Siteler
Radyo15-- [ Canlı Dinle ]
Serhaber.Com--Haberde Son Durak
Menzil.net--Sultanlar Diyarı
Semerkand--Aylık Dergi
Mostar--Hayata Açılan Pencere
Semerkand Aile--Aylık Dergi
Nasihatler.net--Menzil ve Tasavvuf
Institut Buhara--Berlinde Okul
Yozgat Mostar Yurdu--Yozgatta Yurt
Ziyaretçi Sayısı
» Aktif Ziyaretçi 1
» Bugün Gelen 1
» Toplam Ziyaretçi 287614
» Bu sitemizi ziyaretiniz
» Detaylı İstatistik
Banka Hesap Numaramız
  Yozgat Akbank Şubesi 0039941-0
  Haber Detayı
Polis haftasy kutlandy
YLK POLYS TE?KYLATININ KURULU?U (10 Nisan 1845)
1845 tarihi, Türk Emniyet Te?kilaty açysyndan önemli bir noktadyr. Çünkü bu tarihe kadar zabyta olarak nitelenen te?kilat; 10 Nisan 1845 (12 Rebiü’l Evvel 1261)’den itibaren polis ady altynda hayata geçmi? ve Emniyet Te?kilatynyn kurulu? günü olarak kabul edilmi?tir.
Yeniçerinin ortadan kaldyrylmasyndan sonra, ba?kentte ve eyaletlerde zabyta hizmetleri eskisiyle kyyaslanmayacak derecede geli?mesine ra?men; bu hizmetler kary?yk ve ayry ayry kurumlara ba?ly olarak yürütülmekteydi. Te?kilat ve yürütme alanyndaki bu kary?ykly?y ortadan kaldyrmak amacyyla ilk defa 10 Nisan 1845’te Ystanbul’da ilk polis te?kilaty kurulmu?, görevleri de yine ayny tarihte yayymlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmi? ve bu durum yabancy elçiliklere de bir yazy ile bildirilmi?tir.

Bu nizamnamede polis te?kilatynyn kurulu? amacy, belde güvenli?ini sa?lamak olarak belirtilmi?tir.

Bu çaly?malara ra?men, kary?yklyk devam etmi?, Ystanbul’da polis hizmeti; Yeniçeri A?asy yerine geçen Serasker, Yhtisap A?asy ve Polis adyny ta?yyan te?kilatlar tarafyndan yürütülmü?tür. Ta?rada ise güvenlik hizmetleri, Sipahilerden olu?an zaptiyelerle ve Asakir-i Mansure alaylaryyla yürütülmü?tür.
POLYS
Polis terimi, kökeni Yunanca ve Latince olan bir kelimedir. Yunanca politika, Latince politika kelimelerinden türemi?tir. Eski Yunanlylar kendi ?ehir devletlerine polis ismini vermi?lerdir.
Polis kelimesi ystylah! Olarak, kurulu?u bulundu?u yerde kamu düzen ve güvenli?ini koruyan, yasalaryn adil ve e?it bir ?ekilde uygulanmasyny sa?layan te?kilat, kolluk, zabyta, ?ehirde güvenli?i sa?lamakla yükümlü ki?iler anlamynda kullanylmy?tyr. Polis kelimesinin yerine emniyet deyiminin kullanyldy?y da olur.
Polis görevi itibariyle; asayi?i, amme, ?ahys tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini koruyan, halkyn yrz can ve malyny muhafaza ve ammenin istirahatyny temin eden, yardym isteyenlere, yardyma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eden, kanun ve nizamnamelerin kendisine verdi?i vazifeleri yapan silahly icra ve inzibat kuvvetidir.

Genel olarak polis, bir ülkenin sükûn, güvenlik ve düzenini sa?lamak ve korumakla görevlidir. Bunu yerine getirirken önceden belirlenmi? müeyyidelere uymakla yükümlü ve hükümet tarafyndan alynan ve yerine getirilmesi istenen kararlaryn icrasyny sa?lamakla görevlidir.

[ Ana Sayfa ][
Yönetici Girişi ]
Anasayfa | Yozgat | Faaliyetler | Kurumsal | Dökümanlar | Gurur Tablosu | İletişim